Başakşehir’i 30 Mart’ta vatandaşa iade edeceğiz

Son Güncelleme: 11 Aralık 2013 - 3:51 0 Yorum Yazar:

0 Paylaşımlar

CHP’den aday adayı olan Aydın, “Başakşehir’deki betonlaşmaya ve ranta dur demek için yola çıktık. Yeşili koruyup vatandaşa nefes aldıracağız” dedi

Başakşehir’i 30 Mart’ta vatandaşa iade edeceğiz

Ke­mal Ay­dın, 1999 yı­lın­da ku­ru­cu baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı Bah­çe­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ni 10 yıl bo­yun­ca Tür­ki­ye­’nin ve dün­ya­nın gün­de­min­de tut­tu. Hü­kü­me­tin Bü­yük­şe­hir Ya­sa­sı­’y­la ka­pat­tı­ğı Bah­çe­şe­hir Be­le­di­ye­si­’n­de ba­şa­rı­lı bir be­le­di­ye­ci­lik ör­ne­ği gös­te­ren genç Başkan Ay­dın şim­di Ba­şak­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday ada­yı… CHP’­nin 26 yıl son­ra ilk kez İs­tan­bu­l’­un 17 il­çe­sin­de yap­tır­dı­ğı temayül (eği­lim) yok­la­ma­sın­da bü­yük ba­şa­rı sağ­la­yan ve san­dık­tan ikin­ci çı­kan Ay­dın, Bah­çe­şe­hir­li­le­r’­e ya­şat­tı­ğı mut­lu­lu­ğu Ba­şak­şe­hi­r’­e ya­şat­mak is­te­di­ği­ni di­le ge­tir­di.

“Temiz başkan”…

25 yıl­lık si­ya­set ya­şa­mı bo­yun­ca ma­kam ve mev­ki pe­şin­de koş­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ay­dın, şun­la­rı söy­le­di:
“Ben si­ya­se­ti, sa­de­ce be­le­di­ye sı­nır­la­rım için­de ya­şa­yan in­san­la­rın hu­zur ve mut­lu­lu­ğu için yap­tım. Yurt­taş­la­ra eşit ya­kın­lık­ta ol­duk. Irk, din, dil, mez­hep, renk, cin­si­yet ay­rı­mı yap­ma­dık. Şeh­ri­miz­de ika­met eden in­san­la­rı­mı­zı be­ton blok­la­rın göl­ge­sin­de de­ğil ge­niş bah­çe­le­rin üze­rin­de ve ağaç­la­rın göl­ge­sin­de hu­zur bul­ma­la­rı için ça­lış­tık. 10 yıl bo­yun­ca ran­tın yük­sek ol­du­ğu bir böl­ge­de be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak gö­rev yap­tı­ğı­nız hal­de, ik­ti­dar bas­kı­sı al­tın­da bi­le hak­kı­nız­da tek bir so­ruş­tur­ma açıl­ma­mış­sa, vic­dan­lı yü­rek­le­re gü­ve­ne­rek kork­ma­dan se­çi­me gi­rer­si­niz.”
İs­tan­bu­l’­da­ki be­ton­laş­ma ve ye­şil alan tah­ri­ba­tı­nın Ba­şak­şe­hir­li­le­r’­in de kor­ku­lu rü­ya­sı ha­li­ne gel­di­ği­ni söy­le­yen Ay­dın, şöy­le de­vam et­ti:

“Kol kola çalışacağız”

“Ben Gü­ver­cin­te­pe, Şa­hin­te­pe, Al­tın­şe­hir, Zi­ya Gö­kalp, Ka­ya­ba­şı ve Şam­la­r’­ın çi­le­si­ni çek­miş, ça­mu­run­da bat­mış, aya­zın­da tit­re­miş o ter­te­miz Ana­do­lu in­sa­nı­nı ran­ta kar­şı ko­ru­mak için; ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin sır­tın­da­ kam­bur olan yö­ne­tim şir­ke­ti prob­le­mi­ni çöz­mek için, Ba­şak­şe­hi­r’­de otur­mak üze­re ev alan va­tan­da­şın ‘Da­ire­min önü­ne aca­ba ucu­be gi­bi be­to­nar­me blok­lar di­ke­rek man­za­ra­mı ve ok­si­je­ni­mi ke­ser­ler mi­’ di­ye kay­gı­la­nan in­san­la­rın kay­gı­la­rı­nı gi­der­mek için yo­la çık­tım. Hal­kı­mız­la kol ko­la ça­lı­şa­rak Ba­şak­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ni va­tan­da­şa ia­de ede­riz.”


Başakşehir’i 30 Mart’ta vatandaşa iade edeceğiz ile Benzer Yazılar:

11 Aralık 2013 Saat : 3:51

Başakşehir’i 30 Mart’ta vatandaşa iade edeceğiz Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

------   SPONSOR BAĞLANTI ------ ------   REKLAM ALANI ------  

SOSYAL MEDYA TAKİP

Başakşehir KayaşehirBaşakşehir KayaşehirBaşakşehir Kayaşehir
Başakşehir Kayaşehir