Türkiye’nin en gözde şehri

Son Güncelleme: 20 Haziran 2014 - 10:56 0 Yorum Yazar:
Etiketler: ,

0 Paylaşımlar

Türkiye genelinde mayıs ayında 106 bin 412 konut el değiştirdi. Büyük şehirler arasında en fazla değişim 22 bin 374 konutla İstanbul’da gerçekleşti.
Türkiye'nin en gözde şehri

Ta­pu Ka­das­tro Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, ma­yıs ayın­da el de­ğiş­ti­ren ko­nut sa­yı­sı­nı açık­la­dı. Bu­na gö­re Tür­ki­ye ge­ne­lin­de el de­ğiş­ti­ren ko­nut sa­yı­sı ilk beş ay­da 447 bin 614 olur­ken, ma­yıs ayın­da ra­kam 106 bin 412 ol­du. Ko­nut sa­tış­la­rı­nın dü­şüş gös­ter­di­ği 2014’te, el de­ğiş­tir­me hı­zı ise ma­yıs­ta yö­nü­nü yu­ka­rı çe­vir­di.

İkin­ci el sa­tış ağır­lık­ta

El de­ğiş­ti­ren ko­nut­la­rın yüz­de 50’den faz­la­sı­nı ikin­ci el ko­nut­lar oluş­tur­du. İkin­ci el ko­nut­la­rın ağır­lı­ğın­da kent­sel dö­nü­şüm böl­ge­le­ri dik­kat çek­ti. Uz­man­lar kent­sel dö­nü­şü­mün baş­la­dı­ğı böl­ge­ler­de ta­pu de­vir­le­ri­nin ye­ni bir sa­tış ola­rak kay­da geç­ti­ği­ni bu ne­den­le özel­lik­le ikin­ci el de­ği­şim­ler­de ma­yıs ayın­da ar­tış olu­ğu­nu vur­gu­la­dı.

İz­mir’de Kar­şı­ya­ka

Ma­yıs­ta, en faz­la de­ği­şim 22 bin 374 ko­nut­la İs­tan­bul’da. 6 bin 910 ko­nu­tun el de­ğiş­tir­di­ği İz­mir’de ise en faz­la ko­nut sa­tı­şı Kar­şı­ya­ka’da göz­len­di. İl­çe­de 832 ko­nut el de­ğiş­tir­di. Kar­şı­ya­ka’yı 782 ko­nut ile Bu­ca, 554 ko­nut ile Ka­ra­bağ­lar iz­le­di.

Avcılar çok şaşırttı

İs­tan­bul’da her za­man ol­du­ğu gi­bi Esen­yurt yi­ne 3 bin 115 ko­nut­la en faz­la el de­ğiş­ti­ren il­çe ola­rak li­der­li­ği kap­tır­ma­dı. Esen­yurt’u 1086 ko­nut­la Kü­çük­çek­me­ce, 1031 ko­nut­la Üm­ra­ni­ye, 892 ko­nut­la Bah­çe­li­ev­ler iz­le­di.

Ya­tı­rım­lar et­ki­li­yor

Bu­gü­ne ka­dar ko­nut­ta el de­ğiş­tir­me hı­zı ya­vaş olan Av­cı­lar ise ma­yıs ayın­da ata­ğa kal­ka­rak 750 ko­nut­la dik­kat çek­ti. Av­cı­lar’da­ki ha­re­ket­li­li­ğin ge­rek­çe­si­ni de uz­man­lar böl­ge­de­ki kent­sel dö­nü­şüm, Ka­nal İs­tan­bul ve üçün­cü ha­va­li­ma­ni gi­bi ne­den­le­re bağ­la­dı.

Keçiören gözde oldu

Ankara’da ise Keçiören ilçesi konut alıcılarının vazgeçilmezi oldu. Keçiören’de 1893 konut alım satıma konu oldu. Ankara’nın Çankaya ilçesinde 1651, Etimesgut’da ise 1520 konut el değiştirdi.


Türkiye’nin en gözde şehri ile Benzer Yazılar:

20 Haziran 2014 Saat : 10:56

Türkiye’nin en gözde şehri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

------   SPONSOR BAĞLANTI ------ ------   REKLAM ALANI ------  

SOSYAL MEDYA TAKİP

Başakşehir KayaşehirBaşakşehir KayaşehirBaşakşehir Kayaşehir
Başakşehir Kayaşehir