Sular Vadisi’deki Kafeteryanın Kiraya Verilmesi

Son Güncelleme: 14 Aralık 2015 - 10:17 0 Yorum Yazar:

0 Paylaşımlar

Başak Mahallesi, Sular Vadisi Park Alanı içindeki “Başakşehir Mahallesi 2. Etap Spor Parkındaki Kafeteryanın Kiraya VerilmesiSular Vadisi'deki Kafeteryanın Kiraya Verilmesi
BAŞAKŞEHtR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRAYA VERİLMESİ
Başak Mahallesi, Sular Vadisi Park Alanı içindeki “Başakşehir Mahallesi 2. Etap Spor Parkındaki Kafeteryanın Kiraya Verilmesi” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi “Açık Teklif Usulü’ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin:
ajAdresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL
bJTelefon ve faks numarası: 444 0 669 ve 0 (212) 692 55 32
2) İşin Adı: “Başakşehir Mahallesi 2. Etap Spor Parkındaki Kafeteryanın Kiraya Verilmesi** işi
3) İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 2.Etap Mimar Kemalettin Bulvarı O/Park parsel sayılı alandaki Spor Parkı’nın içerisinde bulunan Kafeterya.

4) İşin Süresi : 3 (Üç) Yıl
5) Muhammen Bedeli (Yıllık) : 10.200,00TL (Onbinikiyüz-Türk Lirası)
6) Geçici Teminatı ( % 3 ) 306,00TL (Üçyüzaltı-Türk Lirası)
7) İhalenin Yeri ve Zamanı
ajYapılacağı yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediyesi Encümen Salonu, Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir /İSTANBUL b)Tarihi ve saati : 17/12/2015- 14:00
8) İhaleye Katılabilme Şartları:
İhaleye ancak aşağıdaki şartları haiz olanlar katılabilir:
a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak
b) Kanuni ikametgah sahibi olmak (Bu husus özel kişilerce Nüfus İdarelerinden alınacak ikamet senedi ile, tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten belge ile belgelendirilecektir.)
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
e) İmza sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
h) ISO 10002:2004 standardına göre alınmış müşteri memnuniyeti yönetim sistem belgesi,
İ) SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
j) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, k) Geçici teminatını yatırmış veya karşılığı kıymetli evrakı vermiş olmak,
I) Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise bu suret veya fotokopilerin noter tasdikli olması gerekir.
9) İhaleye Katılamayacak Olanlar:
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
a) İdarenin;
1) İta Amirleri
2) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
3) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sihri hısımları,
4) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortaklan (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
b) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
c) Kiralama ve Ecrimisil alacağı için haklarında İstanbul Başakşehir Belediyesi tarafından dava veya icra takibi açılanlar (Dava veya icra takibinde borcu bulunmadığını ispat edenler hariç )
d) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce ihalelere girip iş kendisine ihale edildiği halde ihale sonrası yükümlülüklerini yerine getirmediği için ihalenin feshine ve teminatın irat kaydedilmesine sebebiyet verenler,

e) Akde aykırılık nedeniyle kira veya diğer edimli sözleşmeleri fesih edilmiş olanlar veya mahkemece tahliyesine karar verilenler ihaleye katılamazlar.
f) 5393 Sayılı Kanunun 28.Maddesinde sayılanlar da ihaleye katılamazlar. Ayrıca Başakşehir Belediyesine, kiralama, ecrimisil, intifa hakkı gibi birikmiş borcu olanlar da ihaleye katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir. 10) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer:
Şartname ve ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, “Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir /İstanbul” adresinde görülebilir ve 250,00-TL (Ikiyüzeİli-Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
îhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
ilan olunur.


Sular Vadisi’deki Kafeteryanın Kiraya Verilmesi ile Benzer Yazılar:

14 Aralık 2015 Saat : 10:17

Sular Vadisi’deki Kafeteryanın Kiraya Verilmesi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

------   SPONSOR BAĞLANTI ------ ------   REKLAM ALANI ------  

SOSYAL MEDYA TAKİP

Başakşehir KayaşehirBaşakşehir KayaşehirBaşakşehir Kayaşehir
Başakşehir Kayaşehir